Ochrana osobních údajů a GDPR

Jestliže jste členem našeho zapsaného ústavu, klientem, návštěvníkem naší akce nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje.
My potom zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.
Seznamte se tedy s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které v souvislosti s GDPR máte.

Správce
Správcem je nezisková organizace (zapsaný ústav):

Společnou cestou s námi z.ú.
IČ: 055 26 906
se sídlem Na Zámečku 994, 664 53 Újezd u Brna,
vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou U 176.
Zapsaný ústav provozuje webové stránky
https://spolecnoucestou.cz

1) určujeme, jak a za jakým účelem budou osobní údaje zpracovávány
2) po jak dlouhou dobu
3) vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat

Kontaktní údaje

V celém průběhu zpracování vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat:
Telefon: +420 605 258 505
E-mail: info@spolecnoucestou.cz

Prohlášení
Jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou,
zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.
Údaje zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy,
zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Určení rozsahu osobních údajů a účely jejich zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěřujete a které nezbytně potřebujeme například pro:
účast na akcích, dodání pomůcek, vedení našeho účetnictví, rozesílání informací, které mají přímý vztah k vaší účasti na našich akcích
či o mimořádných novinkách a podobně.

Jsou to především:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, číslo a doba platnosti OP případně cestovního dokladu, datum narození, příslušnost a rodné číslo, identifikační číslo, fakturační údaje, pokud pro vás vyřizujeme program, příspěvky na aktivity a podobně
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi: adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa,
  případně váš kontakt na veřejných sociálních sítích a podobně
 3. údaje o vašem zdravotním stavu, kterými jsou zejména informace o zdravotním omezení souvisejícím s využíváním našich služeb,
  jako je například zdravotní handicap a podobně

Tyto i ostatní zde neuvedené osobní údaje jsou zpracovány  jen v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému legitimnímu účelu.

Důvod a oprávnění ke zpracování osobních údajů

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu:

 • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti
 • na základě vašeho souhlasu

Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete:
zda jste jen návštěvníkem našeho webu, účastníkem jiné služby, která je u nás objednána, komunikujete s námi,
navštívíte naše veřejně přístupné prospěšné akce a podobně.

Zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění právních povinností, nemusíme pro toto zpracování mít váš souhlas.
Především se jedná dodržování následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 •  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.
Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití,
poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci.
Tito jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to v souvislosti s realizací akcí, zejména:

 • partneři, kteří se na tomto plnění spolupodílejí nadace, nadační fondy, přispěvatelé

Ochrana osobních údajů a Vaše práva

Mezi tato práva patří především:

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme,
komu je předáváme a kdo je mimo nás zpracovává.
V rámci práva na přístup můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopii vám poskytneme bezplatně.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou neaktuální, nepřesné nebo neúplné,
máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Tyto změny nám doručíte v písemné podobě.

Právo na výmaz (být zapomenut)

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali.
Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný
  a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat

Zákonná lhůta je 30 dnů, v obtížnějších případech delší.
Toto právo se neuplatňuje v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti
nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků, viz Zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nepřesně, nezákonně nebo obojí, ale nechcete všechny údaje smazat,
můžete využít právo na omezení – rozsah nebo účelů zpracování. Toto právo se neuplatňuje v případě:
viz Zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu.
Po dobu šetření, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli, a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu
při plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo podat stížnost

V případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,
neodkladně nás informujte, abychom stav prověřili a případné pochybení napravili.
Dále můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo mlčenlivosti

Naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje,
jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Uplatnění práv

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už to bude dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti nebo něco jiného, nás kontaktujte na emailu

info@spolecnoucestou.cz

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů. Ve výjimečných případech, z důvodu komplikovanosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás ale samozřejmě budeme informovat.